אם תלונת הרישום של Bag-Kur תיפתר, יותר מ-50 מיליארד רופי ייכנסו לקופת המדינה.

תלונת רישום באג-כור היא עניינם של סוחרים ובעלי מלאכה שביצעו פעילות מסחרית בהתאם לתנאים החוקיים שקבעה המדינה בין השנים 1982-2000, תוך הפיכת סוחרים ובעלי מלאכה לחבות מס למשרד האוצר בהתאם לסעיף 24 . חוק מס’ 1479, או באמצעות רישום בארגונים מקצועיים מורשים למי שאינו חייב להיות נישום. לעוסקים במלאכה, העוסקים בפעילות מסחרית באמצעות שותפויות חברות, נוצרים תנאי ביטוח חובה החל מיום הרישום בלשכות המסחר.
לפי סעיף 25 לחוק מס’ 1479, ממועד תחילת פעילותם, רישום ב-kur הוא חובה והם נחשבים ב-kurlu. הרישום נעשה בעצמו על ידי המכון עם הודעה מהמכונים הנוגעים בדבר. החוק הרלוונטי מגדיר כי הנישום יכול לפנות תוך 3 חודשים, אך אם לא, הרישום יתרחש אוטומטית.
סעיף 26 לחוק מס’ 1479 קובע כי לא ניתן לוותר על זכויות וחובות, לצמצם או לקבוע הוראות חדשות. נפגעי רישום בת-קור הינם מי שאינם ניתנים לרישום ונשללו מהם זכויותיהם הביטוחיות, למרות שמתקיימים תנאי הביטוח של חוק מס’ 1479 ויש לראותם כמבוטחים. לנישומים שעמדו בתנאי הביטוח, שנרשמו בעצמם אך לא שילמו תשלומים כלשהם, או שלא נרשמו בעצמם על ידי המוסד, חוקקו 18 סעיפי זמני ונחקקו הגבלות על זכויות ביטוח וחבות. ב-04.10.2000 וב-01.10.2008.
אולם לפי סעיף 26 לחוק מס’ 1479; קובע כי לא ניתן להטיל מגבלות על זכויות וחובות של סוחרי תיק-קור הנחשבים כמבוטחים. התנאי הנוסף של בקשת בקשה פרטנית, מתן תקופה של 6 חודשים ובקשת תשלום חד פעמי על המבוטח שלא נרשם בעצמו במועדים הנקובים לא מנע את אובדן הזכויות. נפגעי רישום באג-קור אינם רוצים חנינה, צדקה או זכויות נוספות. הם רוצים פיצוי על יותר מ-20 שנות הטרדה. הם יכולים להוכיח למוסד לביטוח לאומי שהם היו בחיי העבודה בין השנים 1982-2000, כאשר התקיימו תנאי הביטוח, במסמכים שהתקבלו ממוסדות המדינה, ללא כל הגבלת זמן. ובהגשתו היא מבקשת להירשם בבא-כור, על מנת להסיר את חסם הגישה לזכויות הביטוח כאשר היא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לתשלום הפרמיה, וליישם את החוקים הרלוונטיים בתוקף בין השנים 1982-2000. זכויות ביטוח לאומי על ידי כך.
באמצעות יצירת משאבים משלה ללא כל נטל כספי על המדינה, היא תספק למדינה מיליארדי דולרים של הכנסה ללא ריבית, אותה היא תעניק לאוצר באמצעות החזרת הזכות ללוות רטרואקטיבית. שתי המדינות ינצחו ואלפי אזרחים סובלים יקבלו את הזכות לביטחון סוציאלי שנשללה מהם.

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *