סיוע בדיור שניתן ליו”ר הדירקטוריון ולחברים שנקלעו לביקורת בית המשפט לחשבונאות

בביקורת שנערכה בדירקטוריון גבוה יותר, החליט בית המשפט לחשבונאות פה אחד כי סכום התרומה להקצאת דיור ששולם ליו”ר הדירקטוריון ולחברים הוא הפסד ציבורי. ננסה להסביר החלטה זו והשלכותיה.

סיוע בדיור הוחלט בהחלטת דירקטוריון

בהחלטת דירקטוריון עליון הוחלט על תשלום דמי הקצאת דיור ליו”ר ולחברי הדירקטוריון ועל בסיס החלטה זו החלו לבצע תשלומים. כמו כן, סכום תרומת הקצאת הדיור נטו שישולם לפי החלטת המועצה יעמוד על 3,275 ש”ח ליו”ר וחברי הדירקטוריון ו-3,068 ש”ח לסגני היו”ר, בהתחשב בהפרש השכר והאינפלציה, החל מיום 01.07. .2017 . התוספת לעובדי ציבור נעשתה מהיום שבו נקבע הסכום האמור. הוחלט כי ישולמו 2,757 ש”ח לראשי מחלקות ויועצים נשיאותיים ו-1,059 ש”ח למנהלים, וסכומים אלו יעודכנו באמצעות החלת השכר. ופער האינפלציה גדל אצל עובדי המדינה לאחר מועד החלטה זו.

למרבה הצער, תשלומים כאלה עולים לפעמים במוסדות ציבוריים. עם זאת, אין זה הגיוני שהמועצה תקבל החלטה כלשהי לגבי תשלומים כאלה ללא כל בסיס חקיקתי. לדעתנו, מומחים בנושא הזהירו את הרשויות הרלוונטיות. לפעמים קורה שהאזהרות לא עובדות או שאומרים שהן לא עושות כלום וזה אחד מהמצבים האלה.

להחלטת תרומת הקצאת הדיור שהתקבלה על ידי המועצה אין בסיס חוקי.

בחוק הארגון של המועצה העליונה, “ליו”ר המועצה משולמת שכר טרחה חודשי השווה לזכויות הכספיות והחברתיות, לרבות כל התשלומים המיועדים לתת מזכיר ראש הממשלה. תשלומים המשולמים לשר ראש הממשלה אשר אינם חייבים במסים ובניכויים סטטוטוריים אחרים, לא יחויבו במסים ובניכויים אחרים לפי חוק זה. חברי המועצה מקבלים שכר על פי אותם נהלים ועקרונות בשיעור של 95 אחוז מהתשלום שבוצע ל יו”ר הדירקטוריון. השכר ושאר הזכויות הכספיות והסוציאליות של כוח האדם המועסק במוסד נקבעים ע”י המועצה, ובלבד שלא יחרגו ממגבלות השכר הקבועות בפסקה הראשונה. “יו”ר וחברי המועצה. ישולם בכל חודש את השכר שנקבע בהתאם לפסקה הראשונה.הפיצויים משולמים ללא כל ניכוי למעט מס בולים בסך ר’.

בהתאם להוראות חוק זה; על פי החלטת המועצה, אין בסיס חוקי לתשלום מה שמכונה “דמי הקצאת דיור” ליו”ר ולחברי המועצה במסגרת זכויות סוציאליות.

שינויים שבוצעו בדירקטוריון לאחר 2012 לא נמשכו

בפסקה (ב) לסעיף 11 הנוסף לצו חוק מס’ 375; “יו”ר דירקטוריון, חברי דירקטוריון וסגני יו”ר ואנשי מקצוע בעלי תואר מבקר ומומחה, שמונו או מונו מחדש לראשונה לאחר 15/1/2012 לצוות ולמשרות הרגולטוריות והפיקוח הרשומות מוסדות מצויה. בתוספת (ג’) המצורפת לחוק מס’ 5018 ולקופת ביטוח פיקדון חיסכון. בהתאם לחוק הרלוונטי, כל סוגי המשכורות, פנסיה, שכר עבודה, תוספת שכר, פרמיות, תוספות, פיצויים, בונוסים, שכר עבודה בשעות נוספות , דיבידנדים וכל תשלומים אחרים המבוצעים בשם, וכל מיני ותשלומים אחרים המבוצעים במסגרת הזכויות וההטבות הסוציאליות. הסכום הכולל נטו של תשלומי מזומן לחודש; זה עבור תת-מזכיר המשרד, עבור חבר הנהלה, ליו”ר המועצה הסכום הכולל נטו עבור חודש תשלומים הקבועים בחוק שישולמו לסגן תת-מזכיר המשרד, למנכ”ל המשרד ולראש הממשלה לסמנכ”ל המשרד לצוות מקצועי. בעלי התואר מבקר ומומחה לא יעלה על.המומחים זכאים לזכויות כספיות, זכויות סוציאליות והטבות, בהתאם לצוות העובדים שלהם, ונחשבים שווים לכוח אדם המוגדר כעמית מבחינת זכויות פרישה. “הוראות כל חוק אחר המנוגדות לסעיף זה אינן חלות.” זה נאמר.

לפיכך, על אף שעקרונות התשלומים לתשלום לעובדי המוסד מוסדרים בסעיף 5411 לחוק מס’ 102, מוטלת על תשלומים אלה הגבלה בסעיף (ב) לסעיף 11 הנוסף לחוק הגזירה. מספר 375.

כל עוד עומדת בתוקף הוראת פסקה (ב) של סעיף 11 הנוסף לצו חוק מס’ 375, יש לקבוע תשלומים המשולמים לעובדים מוסדיים וליו”רים ולחברי הדירקטוריון שמונו לתפקידים לאחר 15.01.2012 כאמור בסעיף זה. מאמר.לפי ההחלטות. לפי תקנון זה, אין לדירקטוריון עוד סמכות לקבוע שכר.

כמו כן, הכלול בסיוע סוציאלי רשום בחוק מס’ 657, ואינו כולל כל ביטוי כספי בדמות סיוע בהקצאת דיור. למרות שהקצאת דיור ניתנת לתת-מזכיר וסגן תת-מזכיר במסגרת הזכויות הסוציאליות, מדובר בסוג של זכות. אם למוסד יש מגורים, ניתן להקצות אותו במסגרת תקנת הדיור הציבורי או להקצותו על שכר דירה. כמות הלינה הציבורית הניתנת לתת-המזכיר ולסגן תת-המזכיר נקבעת ומחושבת ישירות כמרכיב שכר.

סיוע בהקצאת דיור לעובדים

אין כל אזכור לנוהג של תשלום בצורת סיוע במזומן ולא ניתן להמיר זכות זו בסיוע מזומן בשום פנים ואופן.

לפיכך, מובן כי ניתן לתת ליו”ר ולחברי הדירקטוריון רק מגורים על דמי שכירות, ללא תשלום במזומן וללא חוות דעת ממשרד האוצר והאוצר וללא אישור מהנשיאות להשכרת מגורים בשנת 2018. לא היה מצאתי. ,

ניתן להעניק קצבת דיור למי שנתמנה לפני 2012

בהחלטת ביהמ”ש לחשבונאות, הפסקה הרביעית לצו היסוד מס’…. שהוצא ביחס לעסקאות המוסד בשנת 2018 קובעת כי “דמיית הקצאת דיור” תשולם לכוח אדם החוזי שימונה לראשון. זמן לאחר 15.01.2012 במקום התפקידים שמילאו או מונו מחדש לתפקידים ולתפקידים של סגן נשיא, ראש מחלקה ומנהל. בפסקה 5 של אותו צו, הוחלט כי “תרומה להקצאת דיור” תשולם לכוח אדם החוזי במקום עובדים המכהנים בתפקידים ותפקידי סגן נשיא, ראש אגף, יועץ ומנהל לפני 15.01.2012 ב. הפרה של החוק.

מסיבה זו, חשוב לשים לב לפרטים הקטנים בחוק. אמנם אין בעיה במתן סיוע לינה במזומן למי שמונו לפני 2012, אך לא ניתן להעניק סיוע לינה למי שמתמנה לאחר 15.01.2012.

בית המשפט לשכת החשבונות התנגד להחלטת ועדת הערר

בהחלטה; אמנם נאמר בהחלטת ועדת הערר כי התקבלו החלטות נפרדות באותם נושאים בהחלטות הנ”ל, הממוספרות בפסקה הראשונה של ההחלטה הנוספת… נשוא בקשת הערר, נאמר שהמכון העובדים ותפקידיו ימונו לראשונה או למינוי מחדש לאחר 15.01.2012. בהחלטת הדירקטוריון ללא כל בסיס חוקי, התקבלה החלטת תגמול בדבר תשלום לינה ליו”ר הדירקטוריון הממונה ולחברים. סיוע בהקצאה, בניגוד להוראות פסקה (ב) לסעיף 11 נוסף לצו חוק מס’ 375. עם זאת, בפסקה הרביעית של הצו המקורי מס’, נאמר כי לאחר 15.01.2012 יש לשלם “תרומה להקצאת מגורים” לעובדים חוזיים במקום תפקידים ראשונים או ממונים מחדש לתפקידים ולתפקידים של סגני נשיא. , ראשי מחלקות ומנהלים; בפסקה ה’ לאותו צו, נקבעה הוראה בדבר תשלום “דמיית הקצאת דיור” לעובדים החוזיים העובדים בתפקידים ובמשרות של סמנכ”ל, ראש אגף, יועץ ומנהל לפני יום 15.01.2012. מסיבה זו, כתבים שונים זה מזה מבחינת הנושא והזמן.

לפיכך, הוראת סעיף 1 לצו הנוסף מס’… נשוא בקשת הערעור ויתר הוראות הצו המפורטות לעיל; מאחר שהן אינן נוגעות לאותו נושא או שאינן כפופות לאותו דין, נפסק כי אין מצב שיחייב החלטות דומות בהחלטות האמורות ואין סתירה עם עקרון ההגנה המשפטית. אין מצב.

משכך, נקבע פה אחד כי יש לפצות את תשלומי הסיוע בהקצאת דיור ששולמו לצדדים הנוגעים בדבר ולשלם אותם מהגורמים הנוגעים בדבר. כפי שניתן לראות, בעוד שמי שמונו לתארים שהוחזקו לפני שנת 2012 מקבלים שכר, מי שמונו מאוחר יותר עלול שלא לקבל שכר.

Source link

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *